Általános Szerződési Feltételek

Kedves Látogatónk!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a RAM Design Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Reisenthel Shop”) által működtetett Reisenthel Shop, https://reisenthelshop.hu/ webáruházunk felületén történő vásárlásokra vonatkozó felhasználási-, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeket. Felhívjuk figyelmét, hogy a Reisenthel Shop webáruházból történő vásárlásokra csak az alábbi feltételek maradéktalan elfogadása esetén nyílik lehetőségé!

A webáruházunkon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: „Megrendelő”) között. Megrendelő és Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak abban, hogy honlapon a Megrendelő által eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezt Szolgáltató papír alapon iktatja, utólag hozzáférhető, visszakereshető.

A Megrendelő a https://reisenthelshop.hu/ honlapon történő regisztráció véglegesítésekor, illetve nem regisztrált felhasználó esetén a megrendelés leadásakor a webáruház rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF személyi hatálya
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között, a webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

Az ÁSZF tárgyi hatálya
Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között létrejött adásvételi, valamint a szállítási jogviszony feltételeit.

Az ÁSZF területi hatálya
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő közötti valamennyi, Magyarország területén létrejött jogügyletre.

Az ÁSZF időbeli hatálya
Jelen ÁSZF a közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján, regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a https://reisenthelshop.hu/ webüzlet honlapján, így az valamennyi Megrendelő számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározott kivételekkel, és a jelen ÁSZF által megjelölteken túl – mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, azt indokolttá teszik.
A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a https://reisenthelshop.hu/ honlapon közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált, valamint a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Fogalom meghatározások

1. Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatónak minősül a „RAM Design Kereskedelmi” és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 2085. ép., cégjegyzékszám: 13-09-194130, adószám: 12740727-2-13).

2. Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelőnek minősül az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a https://reisenthelshop.hu/ honlapon elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amellyel a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek tulajdonjogának átruházására és a termékek Megrendelőnek való átadására, míg a Megrendelő a termékek vételárának megfizetésére és azok átvételére vállal kötelezettséget.

4. Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek és a webáruházában elérhetőek, illetve amelyek tulajdonjogának átruházását és átadását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

5. https://reisenthelshop.hu/: a Szolgáltató által működtetett webáruház honlapja.

6. Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megrendelése, valamint azok megvásárlására kötött szerződések során.

Regisztráció

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével tudja létrehozni felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelőnek a személyes adatait, elérhetőségeit, a pontos szállítási, illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor tud módosítani.

A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadását, és az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerését követően tudja regisztrációját véglegesíteni. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött visszaigazoló levélben értesíti a Megrendelőt.

A Megrendelő a regisztrációt követően kiválaszthatja a kívánt Terméket, a szállítási módot, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A regisztráció igénybevételével Megrendelő esetleges későbbi vásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követően megrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti.

A webáruházban történő regisztráció véglegesítésekor, illetve a megrendelés leadásakor a weboldal felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a https://reisenthelshop.hu/ felületén keresztül elérhető webáruházban felhasználói fiókot regisztrálni és a fiókba való belépést követően a kiválasztott Termékekre vonatkozóan megrendelést leadni.

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért Megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli. Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

A vásárlásra kínált termékek lényeges tulajdonságai

A Termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a Termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról. A vásárlásra kínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

A vásárlásra kínált termékek árai

A Termékek mellett feltüntetett vételár, az a bruttó fogyasztói ár, amely tartalmazza a 27%-os Általános forgalmi adót.

Megrendelés

A Reisenthel Shop webáruházunkban vásárlásra kínált Termékeket Megrendelő – elektronikus úton lehetséges regisztrációt követően vagy előzetes regisztráció nélkül-, kizárólag a következő módon tudja megrendelni:

1) Online, webüzletünkön keresztüli elektronikus megrendelő lap útján
A megrendelés során Megrendelő kiválaszthatja a kívánt Terméke(ke)t, a webáruházban a kiválasztott Termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. A Termék(ek) kiválasztását követően azt a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett Termék(ek)et, azok mennyiségét, vételárát. A Megrendelő visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Mennyiség” mezőben megváltoztatja a kiválasztott Termék(ek) darabszámát, illetve törölheti azokat. A Termék(ek) mellett található „X” mezőre kattintva minden Terméket egyesével törölhet a kosárból. A „Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintást követően a Megrendelő – ha ezt korábban nem tette meg – bejelentkezhet saját fiókjába, regisztrálhat vagy vásárolhat regisztráció nélkül is. Ezt követően a webáruház felületén a Megrendelő megadhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, kuponkódot adhat meg, végül ellenőrizheti a megrendelés adatait és véglegesítheti megrendelését. A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a rendelés tartamáról (kiválasztott Termék(ek), azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összege, csomagolási, postázási, szállítási díjak) tájékoztatást nyújt. A megrendelés véglegesítése során a rendszer lehetőséget biztosít a Megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására, ill. további Termékek vásárlására. A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

A megrendelését a Megrendelő az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gombra való rákattintással küldi el. A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.

2) E-mailben
Amennyiben Megrendelő megrendelését e-mail formájában kívánja Szolgáltató részére megküldeni, azt a honlap tetején lévő „Kapcsolat” menüpontra kattintva teheti meg, a Megrendelő nevének és email címének pontos megadásával, valamint egy üzenet küldésével, melyben Megrendelő pontosan megnevezi a kiválasztott Termék(ek)et (Termék neve, színe, azonosító, darabszám stb.). Továbbá kérjük Megrendelőt, ismertesse az üzenetében a pontos Megrendelői adatait is (neve, szállítási címe, elérhetőségei stb.) ill. a kívánt fizetési módot (lsd. ‚Fizetési módok’ menüpont) és az áruátvétel módját (lsd. ‚Kiszállítás-Áruátvétel’ menüpont). A rendelés véglegesítése előtt Megrendelőnek lehetősége nyílik a megrendelés ellenőrzésére, valamint az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására.

Felhívjuk figyelmét, hogy megrendelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:64. § (1) bekezdése szerinti ajánlatnak, valamint a jelen ÁSZF elfogadásának minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Visszaigazolás – Termék rendelkezésre állása

A megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást és tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton, a regisztráció vagy a megrendelés során megadott e-mail címre továbbítja a Megrendelő részére.

A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére Szolgáltató ár garanciát vállal.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók a tárhely telítettsége miatt a Megrendelő számára nem hozzáférhető.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

Ha a megrendelt Termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg az „elérhető” -ként feltüntetett Termék beszerzése nem biztosított a webáruházban jelzett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az érintett Termék megrendelését. Ha a Megrendelő csak egy Termékre adott le megrendelést, úgy a fenti esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre és a Szolgáltató törli a megrendelést. Míg akkor, ha a Megrendelő egyidejűleg több Terméket rendelt, úgy csak azon Termékek vonatkozásában jön létre a szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között, melyek vonatkozásában a megrendelés teljesítésének nincs akadálya.

A Szolgáltató a Megrendelőt azon Termékek köréről, melyek vonatkozásában a megrendelés nem teljesíthető, valamint a megrendelés esetleges törléséről indokolatlan késedelem nélkül írásban tájékoztatja, továbbá, ha a Megrendelő esetlegesen előre kifizette a megrendelés ellenértékét, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti a Megrendelő részére azon Termék(ek) vételárát melyek tekintetében a megrendelés nem teljesíthető. Ha a megrendelés törlésére kerül sor, úgy a Termék(ek) előre kifizetett vételára mellett Szolgáltató az esetlegesen felmerült szállítási költség visszatérítése iránt is intézkedik. Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést:

– ha a Megrendelő nem jogosult a megrendelés során általa érvényesített kedvezmény vagy kupon használatára;
– ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Megrendelő bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
– ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere – nem a Szolgáltatónak felróható okból – nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
– ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg, vagy nem adja meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, illetve a webáruházban elérhető Termékek körén, és azok árain bármikor módosítson. A Szolgáltató által biztosított, a webáruházban elérhető Termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára tájékoztatást nyújt. A Megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett Termékek vagy Szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a Szolgáltatás teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadók.

Kiszállítás-Áruátvétel

Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a Megrendelő által meghatározott mennyiségű Terméket becsomagolja, és a Megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre 1-5 munkanapon belül kiszállítja, a Megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére kézbesíti.

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra nincs lehetőség.

Amennyiben valamely Termékre a fenti szállítási idő ideiglenesen nem lenne érvényes, arról Megrendelőt a megadott elérhetőségein az adott szállítási idő megadásával külön tájékoztatjuk. A megrendelés teljesítéséről, kiszállításról a Megrendelőt, az általa megadott e-mail címen e-mailben vagy faxon értesítjük.

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, csomagautomata útján vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt Termékek személyes átvételére is. Az áruátvétel módjainak részletei:

1.Házhozszállítás
A megrendelt Termékek házhozszállítása futárszolgálat útján történik. A futárszolgálat a Terméket a megrendelésben a Megrendelő által megadott szállítási címre szállítja ki. (Kérjük, szállítási címnek azt a címet adja meg, ahol napközben személyesen elérhető.) Bruttó 20.000, – Ft feletti vásárlás esetén szállítási költséget nem számítunk fel. Ezen összeg alatti vásárlás esetén a kiszállítási költség futárszolgálatonként változik:

Szállítási költségek: DPD MPL GLS
bruttó/Ft. bruttó/Ft. bruttó/Ft.
bruttó 20.000,-Ft. felett ingyenes 0 0 0
házhozszállítás utánvét (bankkártya is) 2.090,- 2.990,- 2.990,-
házhozszállítás banki átutalás, előreutalás 1.890,- 1.990.- 2.390,-
csomagautomata, csomagpont utánvét (csak bankkártya) 1.590,- 1.990.- 1.690.-
csomagautomata, csomagpont banki átutalás, előreutalás 1.390,- 990,- 1.490,-

A fentiek Magyarország egész területére érvényesek.

 

2.Csomagautomata
A megrendelt Termékek átvétele a megrendelés folyamata során Megrendelő által kiválasztott csomagautomatába vagy csomagpontra történik. Az automatáknál kizárólag bankkártyás fizetési móddal történő fizetésre van lehetőség.

 

3.Postai küldemény
A megrendelt Termék(ek) kézbesítésére postai küldeményként is lehetőség van.

 

4.Személyes áruátvétel
A megrendelt Termékek személyes átvételére a Szolgáltató üzletében van lehetőség, melynek címe a ‘Kapcsolat’ menüpont alatt található. Személyes átvétel esetén kizárólag a megrendelt Termék(ek) vehető(k) át, továbbá ezen átvételi mód esetén készpénzes fizetési móddal történő fizetésre van lehetőség.

A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott Terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

A Szállító nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a Megrendelőt abból fakadóan érik, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés során nemlétező, és/vagy nem a saját telefonszámát adja meg. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a megrendelt Termék kiszállítása a fenti okok bármelyike miatt meghiúsul.

Fizetési módok

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltató az ellenértékéről papír alapú számlát állít ki, melyet közvetlenül megküld a Megrendelő részére a Termék(ek) mellé csomagolva a csomagban. A Megrendelő külön kérésére a csomag elindítása előtt lehetőség van a számla e-mailben való megküldésére.

A Termékek forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult a Termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított Termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

1.Utánvétel a futárszolgálat/ postai szolgáltató képviselőjénél
A Megrendelő köteles a megrendelt Termék árát megfizetni, amennyiben azt részére a futár/ postai szolgáltató képviselője kézbesítette, a Megrendelő átvette. Amennyiben Megrendelő szállítási díj fizetése mellett adta le megrendelését, a szállítási díj megfizetése a Termék átvételekor, annak fizetésével egyidejűleg esedékes. Amennyiben a Megrendelő a Termék átvételét megtagadja, köteles a bruttó 2.500, – Ft szállítási díjat a futár részére megfizetni.

2.Banki előre utalás
Banki előre utalás választásakor a vásárolt Termék(ek) ellenértékét minden esetben előre utalással szükséges kiegyenlíteni, a megrendelést követően elküldött, a megrendelés visszaigazoló e-mailben feltüntetett, Szolgáltató bankszámlaszámra. Kérjük átutalás előtt ellenőrizze a megrendelésen szereplő adatokat, rendelésének tételeit és a végösszeget és csak azután utalja el a számla végösszegét lehetőleg a fizetési határidőn belül. Szolgáltató kizárólag a rendelés ellenértékének beérkezését követően köteles a megrendelt Termék(ek) csomagolásáról, kiszállításáról intézkedni. Szolgáltató a Termék(ek)et megrendelésétől számított 2 (két) munkanapig tárolja, amennyiben e határidőn belül nem érkezik meg a rendelés ellenértéke a bankszámlánkra, úgy a Megrendelő rendelése automatikusan törlésre kerül. A banki átutalás átfutási idejével a szállítási idő meghosszabbodik.

3.Készpénzes fizetés
Készpénzes kifizetési mód választása esetén Megrendelőnek személyes áruátvétel esetében a Szolgáltató központi üzletében van lehetősége.

4.Bankkártyás fizetés a Simple – Online bankkártyás fizetés rendszerén keresztül
Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes és biztonságos vásárlást. Megrendelő a webáruházában VISA és Mastercard típusú bankkártyával vásárolhat. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a rendelési folyamat során kiválasztani a bankkártyás fizetési módot, és a megjelenő fizetőfelületen beírni bankkártyájának számát, az ún. bankkártya-ellenőrző kódot (CVC, CCV vagy CSC, azaz a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kódot), és bankkártyájának lejárati dátumát. Ezen fizetési mód választása esetén Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg.

Megrendelő tudomásul veszi és a tranzakció indításakor kifejezetten elfogadja az Adattovábbítási nyilatkozatot.

Tájékoztató leírások

Elfogadom, hogy a(z) RAM Design Ker. Kft. c/o TREND Center 2.053 üzlet (I. emelet) 2040 Budaörs, Gyár u. 2. által a(z) [https://reisenthelshop.hu/] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

1.Kellékszavatosság

A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető Termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A Termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú Termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú Termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság), amely esetén Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

Amennyiben Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a Terméket, vagy– végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – arányos árleszállítást kérni vagy elállni a vásárlástól, ha:
– Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem teljesítette a kicserélt Termék saját költségén történő visszavételét; vagy
– ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta orvosolni a hibát; vagy
– a Termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol; vagy
– Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem is fogja azt megtenni.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó Megrendelő esetén, a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el, míg Fogyasztó igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amellett, hogy Megrendelő igazolja a Termék(ek), illetve a Szolgáltatás(ok) Szolgáltató általi nyújtását. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

A Szolgáltató által a Fogyasztónak eladott ingó dolog (Termék) hibája esetén a Fogyasztó követelheti, hogy a Szolgáltató a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
– a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
– a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
– a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Szolgáltatónak (gyártónak, forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő az egyik okot bizonyítania.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Fogyasztó termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti gyártóval szemben.

A termékszavatosság érvényesítéséhez minden esetben szükség van a vásárlás napját igazoló számlára.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója) szemben gyakorolhatja.

Felhívjuk Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk., valamint fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 73/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Áruvisszavétel – Elállás joga

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a Termék(ek) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Megrendelő elállási jogát a Terméknek, több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata vagy az (ÁSZF 1. sz. mellékletét képező és https://reisenthelshop.hu/ oldalon is közzétett) elállásinyilatkozat-minta útján gyakorolhatja. A Fogyasztó elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni akkor, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató Megrendelőnek az elállási jog gyakorlásának értesüléséről visszaigazolást küld.

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a Terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni (postai úton vagy futárszolgálattal), illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Kérjük Megrendelőt, hogy a Termék(ek)et lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy az eredeti csomagoláshoz hasonló szintű védelmet nyújtó csomagolásban és sérülésmentesen küldje vissza. Utánvétes vagy portós csomagként visszaküldött Termékek átvételét a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani.

A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Az összeg visszatérítésére a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot alkalmazzon azzal, hogy a Megrendelőt emiatt semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szolgáltató jogosult Megrendelőtől a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni.

Elállási jogát Megrendelő a következő feltételekkel veheti igénybe:
– az elállási jog minden Termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de eredeti gyári csomagolásban érkezik vissza Szolgáltatóhoz
– a Terméket csak sértetlen, hiánytalan állapotban és tartalomban tudja Szolgáltató visszavenni,
– a Megrendelő a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges mértékben, kellő gondossággal jogosult azt kipróbálni és megvizsgálni, azonban a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát a Rendelet 29. §-ban foglalt esetekben, így különösen olyan Termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

1.sz. melléklet:

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt

Visszaküldési cím/ személyes átadás helye: „2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 1. – RAM Design Ker. Kft. – TREND Center – 2.053 üzlet (I. emelet)”

Panaszkezelés

1.Panasz benyújtása a Szolgáltatóhoz

Megrendelő a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Megrendelő kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a Terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés észlelése esetén a csomagot nem köteles átvenni. Sérült – ugyanakkor Megrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású Termék esetén Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Termék a kiszállítás során sérült meg.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a Termékek átvételét követően Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, Megrendelő jogosult panasszal élni. A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a info@reisenthelshop.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a RAM Design Ker. Kft., 2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 1. levelezési címre küldött levélben, valamint szóban, telefonon a 06 1 452 72 88 számon.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben azok megalapozottnak bizonyulnak, úgy intézkedik a panaszok orvosolása érdekében. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a Megrendelő lakó- vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fogyasztói jogainak sérelme esetén. Az egyes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.

3. Békéltető Testülethez fordulás joga

A Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Megrendelő a lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon, az illetékes békéltető testület weboldalára mutató linkre kattintva érheti el.

4. Az Európai Online Vitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szolgáltató felelősségvállalása

Szolgáltató vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt Termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, közegészségügyi járvány stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett Termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

A webáruház működésében, vételi eszközben felmerülő hibából vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar, kommunikációs vonalakon programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Ilyen esetek különösen:

– szoftver nem megfelelő működése,
– Megrendelő webáruházhoz való sikertelen csatlakozása,
– harmadik személy által valamely Megrendelő vagy Szolgáltató kárára történt csalás.

Szolgáltató minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja Megrendelő számára az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt. Megrendelőnek minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennél fogva Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

A Szolgáltató az átváltoztatás jogát fenntartja, valamint rajta kívülálló hibáért – legyen az nyomdai vagy technikai – felelősséget nem vállal.

Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő kijelenti, hogy az internetes vásárlás feltételeivel, arra vonatkozó rendelkezésekkel tisztában van.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg – webáruház rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával – jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által elkészített és közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

Megrendelő kijelenti, hogy az általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt Termék(ek) átvételéről és ellenértékük megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során kiválasztott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy az ebből eredő esetleges többletköltségeket Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató honlapján közzétett szerződési feltételek, rendelkezések megsértése esetén, Szolgáltató jogosult Megrendelő regisztrációját érvénytelennek nyilvánítani, fiókját törölni.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató adatai
Cégnév: „RAM Design Kereskedelmi” és Szolgéltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 2085. ép.
Cégjegyzékszám: 13-09-194130
Adószám: 12740727-2-13
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@reisenthelshop.hu
Telefonszám: 06 1 452 72 88
Szerződés nyelve: magyar

Joghatóság és illetékesség
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulhat a felmerült jogvita elbírálása érdekében.

Jelen ÁSZF 2024. március 5. napjától kezdődően, annak módosításáig vagy visszavonásáig hatályos.